0 oy
Felsefe kategorisinde (109k puan) tarafından
Felsefe ile Din arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu çok kapsamlı ve derin konuda aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

İslam filozofları ortak bir dil oluşturabilmek için uygun bir araç olarak felsefeyi seçmişlerdir. Böylece felsefe yoluyla evrensel bir konuşma gerçekleştirmek istediler. Şüphesiz İslam ya da din, felsefeden daha etkili bir alandı. Ama din içeriden konuşmak için daha uygundu. Evrensel bir dil, felsefenin dolayımını gerektiriyordu. Filozoflar için din ve felsefe hem konu hem de amaç açısından uyumluydu.

Ancak Gazzâlî'nin felsefe ve filozofları belirli konulardaki eleştirisi, beklenenden daha fazla sonuç getirdi. Eleştirisinin etkililiği bir nedenden çok bir sonuçtu.

Dinin merkezi bir rol oynadığı Orta Çağ'da felsefenin sosyokültürel olarak kabul görmesi ve inanılır olması için "İslamlaştırılması" gerekiyordu. Daha doğrusu İslam'ı felsefi terimlerle açıklamak kadar önemli bir konu da felsefenin "İslamlaştırılmış" ve "İslamlaştırılmış" olabileceğiydi. Felsefe, bir Müslümanın kendi kendisiyle, diğer inanç ve medeniyetlerle sohbet ve diyalog kurabilmesi için ortak akıl dilini kullanmaya geldiğinde çok makul ve gerekli bir disiplindi. Ama sonuçta felsefe ve akıl yardımıyla evrenselleştirilmeye ve ortak bir dil haline getirilmeye çalışılan İslam, tehlikeye maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İslam düşünce ve tasavvurunun kalbinde yer alan ana kavram ve konuların özel anlamlardan ileri götürülerek tanınmaz hale getirilmesi tehlikesi de vardır.

Felsefenin İslam kültürünün kalıcı bir unsuru veya unsuru olarak varlığını sürdürememesinin ve filozofun kendisini İslam kültürünün dikkate değer bir figürü olarak ortaya koyamamasının nedeni öncelikle bu felsefenin özelliğinde aranmalıdır.

Felsefeyi ele almasına / ele almasına izin veriliyor mu? Yasadışı mı?

Aslında felsefenin görevi/işlevi, varlıklara bakıp varlıkları Yaratan'a göstermekten başka bir şey değildir. Çünkü var olanlar, Allah'ın varlığına kendi mahiyetlerini bilerek şehadet ederler. Varlığın mahiyeti tam ve kesin olarak bilinirse, Sani'nin (Yaratıcı) bilgisi de tam ve mükemmel olur. Din, felsefe gibi, mevcut olanlar hakkında düşünmeyi teşvik etti ve tavsiye etti. Aslında felsefe konusunun bilinmesi din söz konusu olduğunda bir gereklilik ve arzu edilen bir durumdur.

Aslında din sürekli olarak varlıklar hakkında düşünmeyi tavsiye eder. Kuran'da birçok ayet bu noktayı destekler: "Ey akıl sahipleri, ibret alın." Bu âyet, hem aklî hem de dinî analojinin bir arada kullanılmasının gerekli olduğuna işaret etmektedir. Ama "Göklerin ve yerin hükümranlığına ve Allah'ın yarattığı şeylere bakmıyorlar mı?" Ayet, yaratılan her şeye bir ibret ve hikmet gözüyle bakmamızı hatırlatır.

Bu bağlamda pagan toplumunda tek muvahhid olan Yüce Allah, Hz. İbrahim'e verdiği nimeti şöyle haber verir: "Böylece İbrahim'e göklerin krallığını ve yerin krallığını gösterdik."

Yine Kuran'da insanın düşünmekten ve düşünmekten sorumlu olduğunu bildiren birçok ayetten bazıları şöyledir: "İnsanlar deveye bakıp onu düşünmezler mi, deve nasıl yaratılmıştır? Bakmıyorlar mı? gök, nasıl alındı? dağlarda değiller, nasıl dikildi?… ”; "Göklerin ve yerin yaratılışını düşünüyorlar."

Önceki ulusların düşüncelerinin değerlendirilmesi

İslam öncesi toplum ve insanların akli bilgi ve tecrübelerini bilmek ve bilmek Müslümanlar için bir zarurettir (vaciptir). Bilgi gücünden yararlanılacak olan eski toplumların fikirlerinin kötü olup olmaması önemli değildir. Bunu bir benzetme ile açıklamak gerekirse; Hayvan kesimine uygun bir bıçak bulunsa, bu aletin bizimle aynı inançta olan birine ait olmasının bir önemi yoktur ki, onunla kurban kesmek doğru ve mümkündür. Kesme işlemi için gerekli koşullar olduğu sürece.

Aslında eskiler, akli karşılaştırmalar konusuna en mükemmel şekilde bakmak için gerekli her şeyi araştırıp bulduklarına göre, onların kitaplarına ulaşıp bu konuda ne söylediklerini görmemiz gerekir. Söyledikleri her şey doğruysa, onları kabul ederiz. Söylediklerine uymayan şeyler varsa onlara dikkat ediyoruz.

Kısacası, önceki milletlerin en mükemmel şekilde düşünerek ve araştırarak bulduklarını ve onlardan bize ulaşan kitapları incelemeliyiz. Eğer dedikleri doğruysa, alıyoruz; Hatalar varsa, onlara dikkat ediyoruz. Başkalarının da bunu yapmasını yasaklıyoruz.

Dinin amacı ve amacı eski kitaplardakiyle aynıdır.

Bu nedenle, İslam öncesi toplumların ürettiği kitapları incelemek ve değerlendirmek için dinin bizi sorumlu tutması bir zorunluluktur. Çünkü onların kitaplarının gaye ve gayeleri ile dinin teşvik ettiği gaye ve gayeler birbiriyle paralellik göstermektedir.

Kim bu kitaplara lâyık olan (akıl, adalet, ilim ve ahlak sahibi kimseleri) nazara engellerse, dinin insanları Allah'ı bilmeye davet ettiği kapıdan insanları uzaklaştırır.

Şaşkın bir kimse, felsefe okuyup öğrendiği için kafası karışmışsa ve yaratılışındaki eksiklikten, yöntem ve yöntem bilgisizliğinden, heva ve heveslerine kapılıp, yetkin bir hoca bulamadığından yolunu kaybetmişse. ona konuyu anlatmak için; Mazlum ve şaşkınlığı değerlendirebilecek durumda olanları engellemek ve ortadan kaldırmak haksızlık olur. Bu nedenle, o kişinin yaralanması kendisinden değil, beceriksizlik ve ekipman eksikliğinden kaynaklanmıştır. Bunun için St. Peygamber, "Kardeşine ishal olduktan sonra bal içmesini emreden ve balın ishali artırdığından şikayet edene" dedi.

Felsefeyle uğraşan dinden çıkar mı?

Bazı kimseler hikmet kitaplarına bakmayı yasaklarlar, çünkü bazı kimselerin alçakgönüllü insanlarından bazılarının felsefî konulara olan ilgileri, okumaları ve tefekkürleri sebebiyle yoldan çıktıklarına inanılır; Bu, su içerken boğazdan su öldüğü için, susamış bir kişinin taze ve soğuk su içmesine mani olan tavrı gibidir. Çünkü su içerken boğazda kalan su nedeniyle kasıtsız olarak ölmek, susuzluktan ölmek önemli ve gerekli bir durumdur.

Öte yandan olumsuz tutum ve davranışları tek bir bilim dalına bağlamak da mantıklı değildir. Fıkıh (İslam hukuku) onun takvasının azalmasına ve dünyaya dalmasına neden olan birçok fıkıh araştırmacısı (İslam hukukçusu) vardır. Aynı zamanda bir İslam hukukçusu olan İbn Rüşd'e göre bu bilim dalının kendisi ahlaki erdemi gerektirir, ancak çoğu fıkıh araştırmacısının böyle olduğu görülmektedir. Dolayısıyla felsefe ile uğraşanlarda görülen olumsuzlukların bir kısmının fıkıh ile ilgilenenlerde de görülmesi mümkündür.

Din ve felsefenin dostluğu, dostluğu ve süt kardeşliği / bilgeliği

Buraya kadar anlatılanların kesin ve makul bir sonuca varmak için yeterli olduğu söylenebilir. Bu sonuç felsefe (hikmet), din dostu ve süt kardeşidir. Doğaları gereği kardeş, doğaları gereği dost olmalarına rağmen bazı vasıfsız ve beceriksiz kişiler, din ile felsefe arasında düşmanlık, çatışma ve kin olduğuna inanırlar.

antifelsefe

Sayıları azınlıkta olan, kimlikleri ve bilgi düzeyleri yukarıda açıklanan insanlar, İslam dünyasının çöküşünün ve çöküşünün sebebini "bilim ve felsefe" olarak gördüler. Ancak İslam dünyasının güç kaybetmesinin asıl nedeni felsefe ve bilime olan ilgi ve bunların neden olduğu zayıf inanç değildir. Gerçek sebep, taht kavgalarının tetiklediği ve kışkırttığı dini-mezhepsel çatışmalar, siyasi ve ideolojik çatışmalardır.

İslam dünyasında felsefe ile birlikte pozitif bilimin gelişiminin durmuş ve yok olmak üzere olduğu kabul edilmelidir. Bilimsel tembellik ve geri kalmışlık, felsefenin İslam coğrafyasından aktarılmasına neden olmuştur. Çünkü bilim ister pratiğe ister teoriye dayalı olsun, teorik düşüncenin gerçek bilim olmadan önce sunulmasını gerektirir. Bu nedenle gerçek bilim soyutlanamaz ve gerçek felsefeden ayrılamaz. Her bilimsel etkinlik, bilim olmadan önce felsefi düşünce aşamasından geçer. Daha açık bir ifadeyle, her bilimin başında ve sonunda bir felsefesi vardır ve vardır.

İslam dünyasında bilim gerilerken felsefe altın çağını daha erken kaybetti. Aslında birçok araştırmacı aynı zamanda büyük filozoflardı.

Öte yandan, pozitif bilim ve felsefe gerilerken, benzer şekilde dini (İslami) bilimler de rasyonel düşünce karşıtlarının beklentilerinin aksine büyük güç kaybetti. Sonuç olarak İslam hukuku ve tefsir gibi şeriat ilimleri de pozitif bilim ve felsefede olduğu gibi zayıflama sürecine girmiştir.

İslam dünyasından ayrılan felsefenin/hikmetin sonuçları

Son üç asırdır hegemonik bir güç olmaktan yerel aktörler düzeyine indirilen İslam dünyasının teknik tablosunu bir örnekle sunmak mümkündür:

Türkiye bugüne kadar üretmediği cep telefonu ithalatı için milyarlarca dolar ödedi. Bu önemli miktar aslında teknoloji üretecek bilgi ve felsefi (akılcı) düşünceye sahip olmamanın faturasıdır.

İslam ülkeleri arasındaki ticaret oranı, genel ticaret oranının sadece yüzde onuna ulaşmaktadır.

Teknolojinin tüketim konumundan/aşamasından üretim/aşama durumuna geçebilmesi için Müslümanlar ve dolayısıyla İslam ülkeleri "faydalı bilim" talep etmelidir. İslam dünyasının teknoloji üretebilmesi için her şeyden önce gelenek ve kültürümüzde var olan felsefe ve bilgelik misyonunu "altın çağında" olduğu gibi "canlandırması" gerekir. Zira İslam coğrafyası ne zaman yükselme dönemleri yaşasa, bu dönemlerde hem din hem de akıl bilimleri zirveye ulaştı. Yani İslami ilimler evrilirken, akli ve felsefî ilimler evrilirken ya da tam tersi, aklî ve felsefî ilimler gelişirken İslami ilimler de evrildi. Her iki alanın gelişimi ve gerilemesi aynı anda gerçekleşti.

Aksi takdirde, Müslümanlar felsefe ve hikmet geleneklerini canlandırmazlarsa, eski Mısır piramitlerine büyük taşlar taşıyan köleler olarak, uluslararası ilişkilerdeki zayıf ve zayıf varlıklarını geliştirmeleri mümkün görünmemektedir. Bunun için yapılması gereken, dini felsefeyle, felsefeyi dinle karşı karşıya getirmeden bu iki alan için aynı amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışan -İbn Rüşd'ün deyimiyle- iki dost, dost ve süt kardeş olarak değerlendirilmek ve kabul görmektir. . Hem dinin hem de felsefenin kaynaklarının ve köklerinin ilahi referansa, yani vahye dayandığını unutmamalıyız.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
8, Nisan, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Kasım, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
9 cevap
14, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...